Logo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

TYTUŁ PROJEKTU:

„Modernizacja procesu projektowania architektonicznego dzięki wdrożeniu nowatorskiej kolekcji oprogramowania Architecture Engineering and Construction Collection” w ramach Projektu ARP S.A – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

BENEFICJENT:

PPW PROMEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

CELE PROJEKTU:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zadania, w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, pt. „Modernizacja procesu projektowania architektonicznego dzięki wdrożeniu nowatorskiej kolekcji oprogramowania Architecture Engineering and Construction Collection ”, realizowanego przez Grantobiorcę, na podstawie Umowy o powierzenie grantu zawartej z ARP S.A.;

PLANOWANE EFEKTY:

Efektem wdrożenia projektu jest możliwość świadczenia usług projektowych z zastosowaniem technologii BIM pozwalającej na sprawniejszą integrację przygotowywanych dokumentacji wielobranżowych, skrócenie czasu potrzebnego na ich przygotowanie oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku usług projektowych.